Paul Duhem – Werke

Paul Duhem, o.T., Grösse 37 x 54 cm, MT/Karton, Bild-Nr. <3358>